ROR DOC
Search…
⌃K

การเข้าสู่ระบบ

1.เมื่อมายังหน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือก เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าต่างเข้าใช้งานระบบ โดยให้กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
2.จะขึ้นให้กรอกข้อมูล ผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
นักศึกษา ใช้เป็น รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านเป็นระบบระบบบริการศึกษา (REG)
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ใช้รหัสผ่าน ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)