ROR DOC
Search…
⌃K

การอนุมัติคำร้อง

เมนูคำร้องถูกแบ่งออกเป็น 2 เมนูได้แก่ คำร้องผู้สอน , คำร้องที่ปรึกษา ซึ่งแบบฟอร์มจะแสดงผลต่างกัน ตามประเภทคำร้อง