ROR DOC
Search…
⌃K

การติดตาม / สถานะคำร้อง

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะแบบฟอร์ม

การติดตามสถานะคำร้อง

1.การติดตามสถานะแบบฟอร์ม สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยเลือกที่ เครื่องหมาย แว่นขยาย
ตำแหน่งของเครื่องหมาย
2.ระบบแสดงสถานะการอนุมัติของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสถานะคำร้อง

เมื่อแบบฟอร์มมีการดำเนินการสถานะของแบบฟอร์มจะแสดงต่างกันออกไปโดยสถานะแบบฟอร์มมีดังนี้
  • กำลังดำเนินการ = แบบฟอร์มมีการอนุมัติมาแล้ว 1 รายการ
  • รออนุมัติ = แบบฟอร์มรอการอนุมัติ จากบุคคลสุดท้าย
  • เสร็จสิ้น = แบบฟอร์มมีการอนุมัติมาครบตามรายการที่กำหนด
  • กำลังสร้างใบชำระเงิน = รอเจ้าหน้าที่สร้างข้อมูลใบชำระเงิน
  • ชำระเงินแล้ว = แบบฟอร์มนี้ได้ถูกชำระเงินแล้ว
  • พิมพ์ใบชำระเงิน = สถานะที่ระบุว่า แบบฟอร์มนี้พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินแล้ว
  • รอสร้างหมู่เรียน = เจ้าหน้าที่กำลังสร้างข้อมูลหมู่เรียน
สถานะของฟอร์มอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแบบฟอร์ม